fbpx

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN REDMATTERS

ALGEMENE VOORWAARDEN REDMATTERS
Redmatters hanteert uitsluitend de onderstaande algemene voorwaarden.

1 Definities

1.1 Redmatters: de besloten vennootschap Redmatters B.V., gevestigd aan het Gildenveld 87, 3892 DE te Zeewolde en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39092815
1.2 Klant: natuurlijke of rechtspersoon die met Redmatters een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Redmatters een offerte heeft uitgebracht.
1.3 Partijen: de Klant en Redmatters.
1.4 Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
1.5 Opdracht: het verzoek van de Klant aan Redmatters om al dan niet tegen betaling bepaalde Werkzaamheden te verrichten.
1.6 Bescheiden: alle door Klant aan Redmatters ter beschikking gestelde materialen, informatie of gegevens.
1.7 Offerte: een door Redmatters opgesteld document waarin de Werkzaamheden worden beschreven en de aan die Werkzaamheden verbonden kosten worden begroot.
1.8 Werkzaamheden: al hetgeen Redmatters ten behoeve van de Klant, binnen het kader van de door de Klant met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte Opdracht(en), onderneemt, dan wel doet ondernemen inclusief, indien van toepassing, resultaten ervan.
1.9 Diensten: alle door Redmatters verrichte Werkzaamheden.
1.10 Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Redmatters en de Klant krachtens welke Redmatters Diensten zal uitvoeren.
1.11 Persoonsgegeven(s): elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van Redmatters en alle Opdrachten, alsmede op alle tussen Partijen gesloten Overeenkomsten hoe dan ook genaamd, evenals op alle daaruit voor Redmatters voortvloeiende Werkzaamheden.
2.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook die welke zijn opgenomen in de door de Klant dan wel in de door ingeschakelde derden gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden, binden Redmatters niet, tenzij dat schriftelijk anders is overeengekomen.

3 Aangaan van de Overeenkomst

3.1 Redmatters zal een offerte opstellen waarin wordt vermeld welke Werkzaamheden en/of Diensten zij aanbiedt te leveren, wat daarbij inbegrepen is, wat daarbij niet inbegrepen is en welke bedragen de Klant daarvoor verschuldigd is.
3.2 Offertes zijn vrijblijvend voor de Klant. Offertes zijn dertig (30) dagen geldig. Prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele (reis)kosten.
3.3 De Klant kan de offerte accepteren door accordering van de Offerte via het online systeem dat Redmatters daarvoor gebruikt. Acceptatie is alleen mogelijk van de gehele offerte. Bij een combinatie van werkzaamheden kan de Klant geen akkoord geven op slechts een deel, tenzij in de offerte expliciet staat van wel.
3.4 Als de Klant na akkoord de offerte wil wijzigen, of er vanwege andere omstandigheden meer- of minderwerk wenselijk is, wordt in overleg de offerte aangepast. Voor meerwerk wordt alleen een meerprijs verlangd als dat vooraf is gemeld of als de kosten de Klant bekend hadden moeten zijn.

4 Uitvoering en kwaliteit

4.1 Redmatters behartigt de communicatiebelangen van de Klant binnen de grenzen van de verstrekte Opdracht. Redmatters spant zich daarbij in om de Werkzaamheden conform de wensen van de Klant uit te voeren. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen, staat het Redmatters te allen tijde vrij om de Werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren en vorm te geven.
4.2 Redmatters zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende laatste stand der wetenschap en techniek uitvoeren. Redmatters maakt hierbij uitsluitend gebruik van (en ondersteunt) alleen recente versies van softwarepakket Adobe en de meest recente browsers en besturingssystemen. Extra kosten die voortvloeien uit het up to date maken/ aanpassen/omzetten van Bescheiden en/of oudere (werk)bestanden zijn voor rekening van de Klant.
4.3 De Werkzaamheden worden uitsluitend opgeleverd en ondersteund ten behoeve van de Klant.
4.4 De tussen Redmatters en de Klant te sluiten Overeenkomst draagt het karakter van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst Redmatters uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven in de Overeenkomst. Eventuele afspraken over een serviceniveau (Service Level Agreement) worden steeds schriftelijk overeengekomen. Verdere informatie over service en het insturen van verzoeken kan via service.redmatters.com.
4.5 Werkzaamheden zullen tussen partijen gelden als geaccepteerd indien de Klant niet binnen vijf (5) werkdagen na aflevering van de betreffende Werkzaamheden schriftelijk gedetailleerd heeft onderbouwd waarom de Werkzaamheden niet worden geaccepteerd. Indien deze niet zijn geaccepteerd, dient Redmatters de Werkzaamheden binnen een redelijke termijn te vervangen of aan te passen. Als de Klant de Werkzaamheden weer niet accepteert, zullen partijen de procedure nogmaals doorlopen. Deze procedure zal telkens worden herhaald indien tijdens de hernieuwde acceptatietest wederom door de Klant wordt onderbouwd waarom de Diensten niet worden geaccepteerd.
4.6 De Klant is niet gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van Redmatters de Werkzaamheden (tevens) door een derde te laten verzorgen.
4.7 Na akkoord zal Redmatters zo spoedig mogelijk de overeengekomen Werkzaamheden leveren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Klant. Redmatters spant zich in alle toegezegde deadlines te halen doch is hierbij in sterke mate afhankelijk van de Klant. Een deadline kan enkel als fataal worden aangemerkt indien dit expliciet is vermeld op de offerte. Indien tussen Klant en Redmatters een fatale termijn/datum is afgesproken en Klant verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of (b) de noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Klant en Redmatters in overleg over een nieuwe fatale termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd.
4.8 Redmatters zal bij de levering zorgvuldig en vakkundig te werk gaan maar garandeert alleen specifieke resultaten indien dit expliciet in de offerte is vermeld.
4.9 Indien het inschakelen van derden geschiedt op verzoek van de Klant of zulks naar het oordeel van Redmatters dienstig of noodzakelijk is voor het uitvoeren van een Opdracht, dan wel dit uit de aard van de Opdracht voortvloeit, is Redmatters gerechtigd om namens en voor rekening van de Klant Opdrachten aan derden te verstrekken. De ingeschakelde derde dient alsdan rechtstreeks te worden betaald door de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.10 Op verzoek van Redmatters dient de Klant alle medewerking te leveren die redelijkerwijs nodig is om de Diensten te leveren en Werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Zo kan het nodig zijn dat de Klant Redmatters wachtwoorden, feedback of nadere specificaties verschaft. Eventuele deadlines worden opgeschort totdat dit is gebeurd.
4.11 Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
4.12 Klant vrijwaart Redmatters voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Bescheiden.
4.13 Redmatters mag de uitvoering van de Overeenkomst opschorten als de Klant een verplichting uit deze voorwaarden niet nakomt. Zij moet de Klant hier vooraf voor waarschuwen, tenzij het gezien de aard van de niet-nakoming niet zinvol is om dit te doen.

5 Opdrachten en wijzigingen

5.1 Redmatters zal de overeengekomen werken zoals software, websites, designs, teksten of huisstijlen tot stand brengen of aanpassen conform de Opdracht/Offerte of nadere schriftelijke uitwerking of toevoeging daarvan.
5.2 Wijzigingen in de Overeenkomst en/of Diensten dienen tijdig en schriftelijk door de Klant aan Redmatters te worden medegedeeld. Indien de Klant dit nalaat, komt een eventuele onjuiste uitvoering van de wijzigingen voor rekening en risico van de Klant. Wijzigingen zijn pas van kracht door en vanaf de aanvaarding daarvan door Redmatters.
5.3 Wijzigingen in de Opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de aanvankelijk geïndiceerde termijnen door Redmatters worden overschreden danwel dat meer- of minderkosten worden doorberekend. Redmatters is daarvoor niet aansprakelijk.
5.4 Mocht de Klant om welke reden dan ook besluiten een verstrekte Opdracht te annuleren en/of van verdere uitvoering daarvan af te zien voordat de Opdracht gereed is, dan is de Klant verplicht aan Redmatters alle reeds door Redmatters in redelijkheid gemaakte kosten, waaronder begrepen de reeds bestede uren en alle door Redmatters dientengevolge aan derden verschuldigde kosten, alsmede de gederfde winst van Redmatters te voldoen, een en ander onverminderd de overige rechten die de wet aan Redmatters toekent. Ten aanzien van de alsdan nog geplande werkzaamheden zijn de artikelen 5.5 t/m 5.7 van toepassing.
5.5 Voor uit te voeren werkzaamheden reserveert de Klant studiotijd bij Redmatters. Voor de goede invulling van deze studiotijd is Redmatters mede afhankelijk van (tijdige) feedback van de Klant. Dit brengt met zich mee dat indien de Klant de benodigde feedback niet tijdig aanlevert, de Klant verantwoordelijk gehouden blijft om de geplande studiotijd te vergoeden. De Klant kan eventueel de geplande studiotijd annuleren, conform de volgende bepalingen.
5.5.1 Redmatters wil haar klanten graag ten alle tijde van dienst kunnen zijn. Ook met een spoedopdracht kan een klant bij ons terecht en zetten wij ons in deze zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen. Het spoedtarief hanteren wij op het moment dat er andere opdrachten plaats moeten maken voor de vraag van de klant of wanneer de opdracht vereist dat er in het weekend aan gewerkt wordt. De volgende tarieven treden daarbij in werking: wanneer een opdracht in het weekend valt, hanteren wij een tarief van 200%. Wanneer het gaat om een oplevering binnen 8 uur, treedt het tarief van 150% in werking. Is oplevering binnen 48 uur gewenst, geldt een spoedtarief van 125%. In alle gevallen worden deze tarieven van tevoren afgestemd met de klant en wordt de exacte deadline in samenspraak bepaald. 
5.6 Annulering van studiotijd kan kosteloos geschieden tot 48 uren voor de starttijd van de geplande studio-uren. In geval van annulering korter dan de hieronder genoemde perioden is de Klant gehouden het navolgende percentage van de overeengekomen (uur)prijs te vergoeden:
5.6.1 Annulering 48 uur of langer voor de starttijd van de geplande
studio-uren: 0%;
5.6.2 Annulering binnen 48 uur of korter voor de starttijd van de
geplande studio-uren: 50%;
5.6.3 Annulering binnen 24 uur of korter voor de starttijd van de
geplande studio-uren: 100%;
5.7 Indien hetzij de Klant, hetzij Redmatters door onvoorziene omstandigheden gedwongen is de overeengekomen planning te wijzigen, zal de één de ander daarvan direct na het bekend worden van de oorzaak schriftelijk op de hoogte brengen. Partijen treden in overleg met elkaar om nieuwe afspraken te maken en over wat een ieder zal doen om de gevolgen van het uitstel te minimaliseren. De ten gevolge van het uitstel van de activiteiten eventueel ontstane extra kosten zijn voor rekening van de partij aan wiens zijde de oorzaak van het uitstel ligt.
5.8 Mocht de Klant om welke reden dan ook besluiten een verstrekte Opdracht te annuleren en/of van verdere uitvoering daarvan af te zien voordat de Opdracht gereed is, dan is de Klant verplicht aan Redmatters alle reeds door Redmatters in redelijkheid gemaakte kosten, waaronder begrepen de reeds bestede uren en alle door Redmatters dientengevolge aan derden verschuldigde kosten, alsmede de gederfde winst van Redmatters te voldoen, een en ander onverminderd de overige rechten die de wet aan Redmatters toekent.
5.9 De Klant garandeert dat de aangeleverde (bron)materialen gebruikt mogen worden door Redmatters voor de overeengekomen werkzaamheden.
5.10 Redmatters mag bij deze werkzaamheden materialen van derden gebruiken, zoals open source software of stockfoto’s. Indien het gebruik hiervan voorwaarden voor de Klant impliceert, zal Redmatters de Klant hieromtrent informeren. De eventuele aankoopprijs van deze materialen wordt altijd doorbelast tenzij expliciet in de offerte staat van niet.
5.11 Wanneer een werk naar het oordeel van Redmatters geschikt is voor het beoogde gebruik, zal Redmatters het voor de Klant opleveren zodat de Klant het kan testen en goed- of afkeuren. Redmatters zal de Klant daarbij een redelijke termijn van vijf (5) werkdagen gunnen waarna het werk als zijnde goedgekeurd wordt bestempeld.
5.12 Als de Klant het werk afkeurt (op basis van afwijkingen van de specificaties uit de offerte), zal Redmatters zo snel mogelijk de fouten herstellen of een alternatieve oplossing zoeken, waarna de Klant het werk opnieuw opgeleverd krijgt. Indien de Klant ook na een redelijk aantal herstelpogingen het werk blijft afkeuren, wordt in goed overleg een oplossing gevonden om tot een acceptabel werk te komen.
5.13 Na aanvaarding wordt het werk gepubliceerd. Herstel van eventuele daarna optredende fouten (afwijkingen van de specificaties) worden op basis van uurtarief doorbelast.
5.14 Abonnementen bij Redmatters hebben een doorlooptijd van 1 jaar. Deze wordt ieder jaar automatisch verlengd met 1 jaar, zodat onze service zorgeloos doorloopt. Na een jaar geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Wanneer het hostingcontract wordt stopgezet dient de verhuizing door de opdrachtgever geregeld te worden. Werkzaamheden die voortvloeien uit de wens om website of domein te verhuizen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6 Intellectuele eigendom

6.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle door Redmatters ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken en Bescheiden berusten uitsluitend bij Redmatters of haar toeleveranciers, tenzij in de Offerte uitdrukkelijk is vermeld dat deze worden overgedragen.
6.2 Niets in deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst impliceert een overdracht van IE-Rechten. De Klant verkrijgt dus uitsluitend het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht op de Werkzaamheden voor de in de Overeenkomst vastgestelde doeleinden en onder de in de Overeenkomst bepaalde voorwaarden. Indien niet schriftelijk anders is bepaald, geldt het verleende gebruiksrecht alleen voor Nederland.
6.3 Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-Rechten uit de resultaten van Diensten te verwijderen of te wijzigen.
6.4 Redmatters doet uitdrukkelijk geen afstand van zijn persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 van de Auteurswet.
6.5 Redmatters garandeert dat zij de volledige auteursrechten bezit op de gebruikte werken en vrijwaart de Klant van aansprakelijkheid naar derden toe over deze werken. Dit geldt niet voor door de Klant zelfstandig aangeleverde (bron)materialen.
6.6 Indien en voor zover de Klant aan al diens contractuele verplichtingen voldoet, verleent Redmatters aan de Klant een exclusieve licentie om de goedgekeurde resultaten van de Opdracht te gebruiken in overeenstemming met de afspraken tussen Partijen over doel van gebruik, periode, gebied en media zoals vermeld in de Offerte. Indien Partijen ter zake niets nader zijn overeengekomen dan is de licentie beperkt tot het eerste gebruik van het werk dat door Partijen is voorzien.
6.7 Na betaling van het bedrag dat staat voor de opdracht ontvangt de Klant de gebruikersrechten om de desbetreffende werken te gebruiken. Zolang de factuur niet is voldaan zijn deze rechten nog niet overgedragen en zal er overleg plaatsvinden tussen Redmatters en Klant.
6.8 De bronmaterialen van deze werken blijven bij Redmatters tenzij anders overeengekomen. Als de auteursrechten op werken naar de Klant overgaan, worden bronbestanden en/of broncode na overgang (en betaling van de relevante facturen) aan de Klant aangeleverd in een elektronisch formaat. Voor overdracht intellectueel eigendom wordt een redelijke afkoopsom gerekend.

7 Diensten

7.1 Redmatters is gerechtigd Diensten buiten werking te stellen voor onderhoud. Onderhoud wordt zoveel mogelijk gepland op momenten dat de dienst of website relatief weinig wordt gebruikt. Redmatters informeert de Klant vooraf over het voorgenomen onderhoud. Van niet gepland noodonderhoud of storingen zal Redmatters de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
7.2 Redmatters levert een redelijk niveau van ondersteuning bij gebruik van het CMS (content-beheersysteem) en andere door haar geleverde Diensten, inclusief het op verzoek van de Klant veranderen van instellingen. Werkzaamheden die Redmatters verricht die buiten de kaders van de Overeenkomst vallen worden gefactureerd tegen het gebruikelijke uurtarief van Redmatters. Redmatters meldt dit vooraf. Geen melding is nodig bij werk dat noodzakelijk is voor herstel van door de Klant veroorzaakte fouten.
7.3 Redmatters zal zich inspannen om de door haar gebruikte systemen en software up-to-date te houden, maar is hierbij tevens afhankelijk van haar leveranciers. Redmatters is niet verplicht alle updates van leveranciers meteen te installeren, doch zal de beveiliging van haar software up-to-date houden.

8 Prijzen en betaling

8.1 Alle door Redmatters gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten.
8.2 Redmatters is gerechtigd om aan de Klant redelijke prijswijzigingen door te berekenen die zijn opgetreden nadat de Offerte is uitgebracht.
8.3 Bedragen voor het ontwikkelen van werken zijn verschuldigd conform de offerte, waarbij als uitgangspunt geldt dat vooraf een aanbetaling van 40% is verschuldigd en na aanvaarding het restbedrag op basis van daadwerkelijk gemaakte uren of het overeengekomen vaste bedrag.
8.4 Redmatters heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar gehanteerde kostenvergoedingen eens per kalenderjaar te wijzigen met minimaal de inflatiecorrectie. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 20%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen Redmatters enerzijds en de Klant anderzijds, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de verhoging van het uurtarief en/of de kostenvergoeding.
8.5 De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na de datum van de factuur. Indien de Klant de vordering niet tijdig voldoet zal Redmatters, na een aanmaning, haar vordering ter incasso uit handen geven. Vanaf het moment van verzuim is de Klant over de hoofdsom de wettelijke handelsrente verschuldigd. Alle kosten, waaronder – maar niet beperkt tot – de juridische kosten en de (buiten)gerechtelijke kosten, die Redmatters maakt met betrekking tot het incasseren van verschuldigde bedragen komen ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 10% van het verschuldigde, zulks met een minimum van € 250,- (exclusief BTW).
8.6 Indien de Klant meent dat een factuur niet klopt, moet de Klant dit binnen de betalingstermijn melden. De betaling van de factuur wordt dan opgeschort voor het betwiste deel, doch laat het onbetwiste deel onverlet. Blijkt na onderzoek van Redmatters dat de factuur wél klopt, dan moet de Klant binnen 7 dagen het betwiste deel betalen.

9 Geheimhouding

9.1 Partijen zullen alle informatie die zij van elkaar verkrijgen in welke vorm dan ook – schriftelijk, mondeling, elektronisch of tastbaar -, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – software, (source)code, programma’s, applicaties, klantgegevens, knowhow, technische specificaties, documentatie (“Vertrouwelijke Informatie”) als strikt vertrouwelijk behandelen en geheim houden.
9.2 Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt en zij zullen daarbij tenminste dezelfde zorgplicht en waarborg in acht nemen die gelden ten aanzien van eigen interne vertrouwelijke informatie. Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie alleen verstrekken aan werknemers voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
9.3 Redmatters zal geen kennis nemen van informatie/gegevens die de Klant opslaat en/of verspreidt via de systemen van Redmatters, tenzij de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven, de kennisneming noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst (zoals het herstel van fouten of problemen bij een dienst) of Redmatters daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of bevoegd gegeven bevel door de autoriteiten. Redmatters zal zich inspannen de kennisname van de informatie/gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
9.4 De verplichtingen uit dit artikel blijven na beëindiging van de Overeenkomst bestaan voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

10 Aansprakelijkheid

10.1 Redmatters is beperkt aansprakelijk en wel uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen de waarde van de prestatie waarbij zij tekort schoot.
10.2 Iedere aansprakelijkheid van Redmatters voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer moet worden begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens gederfde omzet of winst, schade wegens verlies van Bescheiden/gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.
10.3 Alle vorderingen uit hoofde van aansprakelijkheid van Redmatters komen te vervallen na het verstrijken van een periode van 12 maanden na beëindiging van de Werkzaamheden respectievelijk voltooiing van de Opdracht. Redmatters is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, behoudens in het geval van opzet en/of grove schuld. Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.4 De aansprakelijkheid van Redmatters is beperkt tot de som van de door de Klant betaalde facturen in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan het moment dat de schade zich voordeed. Deze beperking geldt niet bij opzet en grove nalatigheid van Redmatters.
10.5 Voordat de Klant Redmatters aansprakelijk kan stellen, moet de Klant Redmatters schriftelijk op de hoogte stellen van de schade en haar een laatste kans geven de schade te herstellen of de oorzaak weg te nemen. Indien de schade daarna blijft bestaan kan de Klant tot aansprakelijkheidsstelling overgaan.
10.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Redmatters meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Redmatters vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
10.7 Klant is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Redmatters heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de Werkzaamheden.
10.8 Het gebruik door de Klant van de Diensten komt volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de Klant. Redmatters accepteert geen aansprakelijkheid voor het gebruik dat de Klant van de Diensten maakt. De Klant vrijwaart Redmatters voor enige aanspraken van derden voortvloeiende uit het gebruik van de Diensten door de Klant.

11 Overmacht

11.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Partijen indien sprake is van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Partijen, tekortkomingen van door Partijen ingeschakelde derden, storingen in verbinding met internet, hardware storingen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.
11.3 Indien de overmacht tenminste dertig (30) dagen voortduurt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade, ongedaan making of compensatie ter zake deze ontbinding.
11.4 Indien Redmatters ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

12 Duur, opzegging en ontbinding

12.1 De Overeenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor de (onbepaalde) periode nodig voor het ontwikkelen van de in artikel 3 van deze algemene voorwaarden bedoelde Opdracht. Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk met instemming van beide partijen.
12.2 Na aanvaarding van de werken wordt de Overeenkomst (tenzij anders afgesproken) omgezet in een Overeenkomst voor één jaar. De Overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd met een jaar tenzij de Klant of Redmatters, met inachtneming van de opzegtermijn van drie maanden, tijdig opzegt. Voor consumenten geldt, Overeenkomst de Wet van Dam, dat na ommekomst van een jaar de Overeenkomst telkens met een maand wordt verlengd.
12.3 Opzegging mag de Klant schriftelijk of per e-mail doorgeven aan Redmatters. De opzegging heeft pas werking indien deze door Redmatters is bevestigd.
12.4 Indien de Klant zijn contractuele verplichtingen tegenover Redmatters niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, dan is de Klant vanaf het moment van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is. Redmatters heeft alsdan onder meer het recht de tussen Partijen gesloten Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, door ontbinding of opzegging. In dat geval is de Klant verplicht tot vergoeding van de tot op dat moment door Redmatters gemaakte kosten, voorgeschoten bedragen en het op dat moment verschuldigde honorarium, onverminderd het recht van Redmatters op schadevergoeding. De door de Klant te vergoeden schade omvat mede het positief contractbelang.
12.5 Redmatters is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Klant of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Klant volledig zijn voldaan. Dit is niet van toepassing met betrekking tot Bescheiden van Klant die (nog) geen bewerking door Redmatters hebben ondergaan.
12.6 In geval van beëindiging, door ontbinding of door opzegging, van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Redmatters vindt geen ongedaan making plaats van hetgeen Redmatters reeds heeft geleverd en/of heeft verricht of van hetgeen Klant reeds heeft betaald, tenzij de Klant bewijst dat Redmatters ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. De op het moment van ontbinding verschuldigde bedragen zijn direct opeisbaar en kunnen niet worden aangewend ter verrekening van enige vordering die de Klant heeft op de Opdrachtnemer.
12.7 Elke Partij is gerechtigd de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere Partij, alsmede in het geval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de andere Partij.

13 Zorgplicht Redmatters

13.1 Redmatters zal de Werkzaamheden zorgvuldig uitvoeren en daarbij de belangen van de Klant in acht nemen.
13.2 In voorkomende gevallen spant Redmatters zich in om de Klant in kennis te stellen van mogelijke juridische risico’s van het (beoogde) gebruik van de resultaten van een Opdracht (bijvoorbeeld in geval van strijdigheid met geldende wettelijke en zelfreguleringsvoorschriften of schending van intellectuele-eigendomsrechten van derden). De Klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat van de Werkzaamheden. Redmatters is daarvoor en elke andere vorm van gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade niet aansprakelijk.
13.3 Partijen zijn over en weer geheimhouding verschuldigd ten aanzien van de door hen ter beschikking gestelde Bescheiden, gegevens, informatie, de Werkzaamheden en het werk (waaronder van Redmatters afkomstige ideeën, adviezen, concepten en andere voorstellen) voor zover deze naar hun aard vertrouwelijk zijn, één en ander voor zover niet anders is bepaald in deze voorwaarden en/of niet anders door Partijen schriftelijk is overeengekomen.

14 Verplichtingen Klant

14.1 De Klant draagt er zorg voor dat alle Bescheiden, waarvan Redmatters aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder informatie ten aanzien van door Redmatters in acht te nemen wet- en regelgeving die specifiek is voor de branche van de Klant, tijdig aan Redmatters worden verstrekt en zal alle door Redmatters verlangde medewerking verlenen. Offertes en aanbiedingen van Redmatters alsmede de daarna gesloten Overeenkomst, zijn gebaseerd op de informatie die door de Klant is verstrekt.
14.2 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Redmatters worden verstrekt, heeft Redmatters het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan geldende gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
14.3 Voor zover in het kader van de Overeenkomst door Redmatters gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is de Klant verantwoordelijk voor deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden en is hij geheel en zelfstandig aansprakelijk voor eventueel misbruik dat van de gebruikersnamen en wachtwoorden wordt gemaakt, tenzij zulk misbruik het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Redmatters.
14.4 Voor zover in het kader van de Overeenkomst door Redmatters gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is het de Klant zonder toestemming van Redmatters verboden deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden aan derden te verstrekken.

15 Privacy / AVG

15.1 Redmatters verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Persoonsgegevens van de Klant ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. Redmatters doet er alles aan om op zorgvuldige wijze om te gaan met privacygevoelige informatie van Klant en hanteert in dat kader een (intern) privacy beleid.
15.2 Op de verwerking van persoonsgegevens is de privacyverklaring van Redmatters van toepassing. De privacyverklaring is te vinden op de website van Redmatters: www.redmatters.com. Deze privacyverklaring maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.
15.3 Door in te stemmen met deze algemene voorwaarden verklaart de Klant bekend te zijn met de inhoud van de privacyverklaring van Redmatters en op de hoogte te zijn van de rechten die de Klant uit dien hoofde heeft (o.a. recht op inzage, verbetering, verwijdering, overdraagbaarheid). De Klant verklaart in voldoende mate door Redmatters op deze rechten te zijn gewezen.
15.4 Indien in het kader van het verrichten van de Werkzaamheden door Redmatters Persoonsgegevens van klanten/betrokkenen van de Klant moeten worden verwerkt, moet Redmatters als “verwerker” in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Klant als “verantwoordelijke” worden aangemerkt.
15.5 Redmatters zal zich als verwerker houden aan alle op haar van toepassing zijnde wettelijke privacy rechtelijke verplichtingen. In dat kader heeft Redmatters een verwerkersverklaring opgesteld. Deze verwerkersverklaring is terug te vinden op de website van Redmatters en wordt als bijlage bij een Offerte gevoegd.
15.6 Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden gaat de Klant tevens akkoord met de verwerkersverklaring van Redmatters.

16 Overdracht rechten en plichten

16.1 Geen der Partijen is gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit Overeenkomsten en Opdrachten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere partij.
16.2 In de situatie dat de (relevante activiteiten) van de onderneming van de Klant om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook worden samengebracht met, dan wel worden voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder het voorgaande lid bedoelde verplichtingen van de Klant een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

17 Wijzigingen in Overeenkomst

17.1 Na aanvaarding kan de Overeenkomst slechts worden gewijzigd met wederzijdse toestemming.
17.2 Redmatters is gerechtigd deze algemene voorwaarden een keer per kalenderjaar aan te passen en/of uit te breiden. Zij dient de Klant hierover minstens twee (2) maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen te informeren. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak nimmer opzij zetten.
17.3 Indien de Klant binnen de periode als genoemd in het tweede lid bezwaar maakt, zal Redmatters overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen al dan niet wenst in te trekken. Indien Redmatters niet aan de bezwaren tegemoet wenst te komen verkrijgt de Klant het recht de Overeenkomst op te zeggen per datum dat de nieuwe voorwaarden effect zullen krijgen. Dit recht bestaat tot en met zeven (7) dagen na inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden.
17.4 Redmatters mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan de Klant geen bezwaar maken.

18 Slotbepalingen

18.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse kantonrechter voor het arrondissement waarin Redmatters gevestigd is.
18.2 Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
18.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn op november 2021 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad.

Verwerkersverklaring

Dekking van de verklaring
Deze verklaring betreft het gebruik, het verwerken (processen) en de opslag van aan Redmatters verstrekte persoonsgegevens van de Opdrachtgever door Redmatters. De verklaring gaat direct met het accorderen van de Algemene Voorwaarden in en is geldig tot en met schriftelijke opzegging door een van de partijen.

Instructies verwerking
Redmatters gebruikt en slaat de persoonsgegevens alleen op voor de specifieke doeleinden van de Opdrachtgever. Deze doeleinden, het gebruik, worden door de Opdrachtgever eenmalig in een schriftelijke instructie aan Redmatters aangegeven. Gebruik daarbuiten of voor een ander of een eigen doel van Redmatters is niet toegestaan, ook niet het doorgeven van persoonsgegevens aan anderen.

Geheimhoudingsplicht
Alle personeel van Redmatters die kennis neemt van de persoonsgegevens is volledige geheimhouding verplicht. Alleen personeel dat de persoonsgegevens moet verwerken, mag van de persoonsgegevens kennis nemen.

Beveiliging en datalek
Redmatters zorgt voor een goede beveiliging van de aan hem verstrekte persoonsgegevens, zowel technisch als in gebruik. Is er een constatering van een datalek, dan zal Redmatters binnen 36 uur hiervan melding maken bij de Opdrachtgever.

Onderaannemers
De Opdrachtgever geeft hiermee toestemming aan Redmatters om de persoonsgegevens ten behoeve van bovengenoemde verwerking (zie Instructies verwerking) uit te besteden of over te dragen aan onderaannemers. Aan de onderaannemers, die door de Opdrachtgever voor verwerking zijn toegestaan, worden dezelfde eisen gesteld als aan Redmatters, die daarvoor volledig verantwoordelijk is.

Privacyrechten
Als een persoon een beroep doet op de Opdrachtgever op basis van zijn rechten, zal Redmatters daar volledig aan mee werken.

Andere verplichtingen
Als er, in het kader van de AVG, door autoriteiten of anderen informatie of assistentie aan de Opdrachtgever wordt gevraagd, zal Redmatters daaraan volledig meewerken.

Persoonsgegevens verwijderen
Na afloop van de samenwerking verwijdert Redmatters de persoonsgegevens van de Opdrachtgever of bezorgt die terug, al naar gelang de afspraak. Redmatters verwijdert ook evt. kopieën.

Controles
Redmatters werkt volledig mee aan controles van de Opdrachtgever of van instanties die door de Opdrachtgever zijn aangewezen. Redmatters stelt alle informatie beschikbaar die nodig is om te kunnen controleren dat de Opdrachtgever aan de verplichtingen van de AVG voldoet of om aan te tonen dat Redmatters zich als verwerker houdt aan deze verklaring.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan